Huỷ bỏt thông tư số 06/2015/TT-BTC về việc sửa đổi về sửa đổi mức   thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu 

Ngày 21/1/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BTC  huỷ bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu  ưu đãi. 

Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Theo đó,  huỷ bỏ  Thông tư số 06/2015/TT-BTC  ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế  nhập khẩu  ưu đãi.

Các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu  ưu đãi tiếp tiếp  thực hành theo mức thuế suất thuế  nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTC  ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu  ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế  nhập khẩu  ưu đãi.

Đối với các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu  của mặt hàng xăng dầu đăng ký với cơ quan  thương chính từ ngày 21/01/2015 mà đã  thực hành tính thuế theo mức thuế suất thuế  nhập khẩu  ưu đãi quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 thì được  thực hành hoàn thuế theo các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2015

TTheo:thuvienphapluat